Kleinschalig genormaliseerd wonen

Wij kiezen voor persoonsgerichte zorg binnen een concept van Kleinschalig Genormaliseerd Wonen

Wonen met aandacht voor zorg en welzijn

Luisteren naar wensen van mensen

De zorg die wij bieden is belevingsgericht, ze vertrekt vanuit het individu. Elke bewoner heeft de regie van zijn eigen leven in handen en dag na dag kiezen wij ervoor om zijn of haar welbevinden maximaal te realiseren. Bewoner, mantelzorger en medewerker zijn evenwaardige partners in de zorg. Dialoog, samenspraak, respect en mededogen vormen de kern van de samenwerking en van het samen leven.

In januari 2017 besliste de Raad van Bestuur om de werking van het woonzorgcentrum exclusief voor te behouden voor mensen met dementie/een cognitief zorgprofiel.  
Om binnen die context de visie van persoonsgerichte zorg te kunnen realiseren kiezen wij voor het concept van Kleinschalig Genormaliseerd Wonen (KGW).

Kleinschalig: onze wooneenheden evolueren naar een schaalgrootte van maximum 16 bewoners.

Genormaliseerd: zo normaal mogelijk met aandacht voor deze 5 principes:

 • integratie en participatie
   
 • zorg op maat
   
 • kwaliteit van leven
   
 • kwaliteit in relaties
   
 • tussen autonomie en geborgenheid

Dirk Van Herpe is voorzitter van het Vlaams Netwerk voor Kleinschalig Genormaliseerd Wonen. Bij dit netwerk kunnen voorzieningen aansluiten die werken volgens onderstaande visie:

 1. Het kleinschalig genormaliseerd wonen vertrekt uit de normalisatiegedachte en de vijf werkingsprincipes (integratie en participatie, zorg op maat, kwaliteit van leven, kwaliteit van de relaties, tussen autonomie en geborgenheid) die vervat zijn en aantoonbaar vertaald worden naar de dagelijkse werking. Deze concretisering komt tot uiting in de functieprofielen van de medewerkers, de procedures of richtlijnen voor de zorg- en dienstverlening en de aanpak van zelfevaluatie van het initiatief die alle teruggrijpen naar de visie.
   
 2. Een wezenlijk werkingsprincipe is inspraak en participatie van de bewoner met dementie. Dit wordt gerealiseerd in dagelijkse informele contacten als vertrekpunt, aangevuld met minimaal drie formele besprekingen per jaar met de bewoner en/of vertegenwoordiger, die zijn neerslag vindt in het zorgdossier.
   
 3. Daarnaast zijn ook familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers partners in de zorg. Inspraak en participatie van hen wordt gerealiseerd via informele contacten en minimaal één formele bespreking per jaar, dat zijn neerslag vindt in het zorgdossier van de bewoner.
   
 4. Het kleinschalig genormaliseerd wonen beschikt over een multidisciplinair team dat inter- en transdisciplinair werkt en waarbij er continue aanwezigheid is van minimum éénzelfde personeelslid per woning gedurende de dag (presentiebeleid).
   
 5. Elke medewerker volgt een individueel en aantoonbaar coachingstraject in functie van de bestaande en verwachte competenties, bestaande uit training on the job, coachingsgesprekken en vorming, gericht op het werken in KGW voor personen met dementie. Elke medewerker krijgt een jaarlijks functioneringsgesprek met mogelijkheid tot ondersteuning.
   
 6. Medewerkers werken inter- en transdisciplinair samen in een soepel en werkbaar dienstrooster. Dit team doorloopt een groeiproces in het samenwerken met verschillende disciplines en versterkt zo de eigen deskundigheid in het afstemmen op de vragen en noden van de bewoners met dementie.
   
 7. Het groepswonen binnen kleinschalig genormaliseerd wonen zet de ruimtelijke omgeving actief in als bron van ondersteuning, complementair aan de sociale zorg, ondersteuning en begeleiding. Bij een nieuwbouw worden de woningen gebouwd volgens de principes van dementievriendelijke architectuur.
   
 8. De woonvorm is geïntegreerd in een regionaal woonzorgcontinuüm voor mensen met dementie. Er is een aantoonbare samenwerking met het regionaal expertisecentrum dementie, een ziekenhuis, de lokale thuiszorg- en welzijnsdiensten.