Visie WZC Den Olm

Wij kiezen voor persoonsgerichte zorg binnen een concept van Kleinschalig Genormaliseerd Wonen

Wonen met aandacht voor zorg en welzijn

Luisteren naar wensen van mensen

De cliënt staat centraal en heeft de regie van zijn leven in eigen handen.  Vanuit deze beleving en vertrekkende vanuit de behoefte van de cliënt kiezen wij er elke dag voor om  het welbevinden van de cliënt maximaal te realiseren.  Cliënt, familie/mantelzorger en medewerker zijn evenwaardige partners in wederkerigheid en dialoog. Respect en mededogen vormen het uitgangspunt in elkaars bejegening.

In januari 2017 besliste de Raad van Bestuur om de werking van het woonzorgcentrum exclusief voor te behouden voor cliënten met dementie/een cognitief zorgprofiel.  

Om de visie van persoonsgerichte zorg te kunnen realiseren kiezen wij voor het concept van Kleinschalig Genormaliseerd Wonen (KGW).

Kleinschalig – onze wooneenheden evolueren naar een schaalgrootte van maximum 16 bewoners.

Genormaliseerd – zo normaal mogelijk met aandacht voor de 5 werkingsprincipes

Integratie en participatie

Zorg op maat

Kwaliteit van leven

Kwaliteit in relaties

Tussen autonomie en geborgenheid

Dirk Van Herpe is voorzitter van het Vlaams Netwerk voor Kleinschalig Genormaliseerd Wonen, waar voorzieningen kunnen aansluiten die werken volgens onderstaande visie:

a) Het kleinschalig genormaliseerd wonen vertrekt uit de normalisatiegedachte en de vijf werkingsprincipes (integratie en participatie, zorg op maat, kwaliteit van leven, kwaliteit van de relaties, tussen autonomie en geborgenheid) die vervat zijn en aantoonbaar vertaald worden naar de dagelijkse werking. Deze concretisering komt tot uiting in de functieprofielen van de medewerkers, de procedures of richtlijnen voor de zorg- en dienstverlening en de aanpak van zelfevaluatie van het initiatief die allen teruggrijpen naar de visie.

b) Een wezenlijk werkingsprincipe is inspraak en participatie van de bewoner met dementie. Dit wordt gerealiseerd in dagelijkse informele contacten als vertrekpunt, aangevuld met minimaal drie formele besprekingen per jaar met de bewoner en/of vertegenwoordiger, die zijn neerslag vindt in het zorgdossier.

c) Daarnaast zijn ook familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers partners in de zorg. Inspraak en participatie van hen wordt gerealiseerd via informele contacten en minimaal één formele bespreking per jaar, dat zijn neerslag vindt in het zorgdossier van de bewoner.

d) Het kleinschalig genormaliseerd wonen beschikt over een multidisciplinair team dat inter- en transdisciplinair werkt en waarbij er continue aanwezigheid is van minimum éénzelfde personeelslid per woning gedurende de dag (presentiebeleid).

e) Elke medewerker volgt een individueel en aantoonbaar coaching-traject in functie van de bestaande en verwachte competenties, bestaande uit training on the job, coaching-gesprekken en vorming, gericht op het werken in KGW voor personen met dementie. Elke medewerker krijgt een jaarlijks functioneringsgesprek met mogelijkheid tot ondersteuning.

f) Medewerkers werken inter- en transdisciplinair samen in een soepel en werkbaar dienstrooster. Dit team doorloopt een groeiproces in het samenwerken met verschillende disciplines en versterkt zo de eigen deskundigheid in het afstemmen op de vragen en noden van de bewoners met dementie.

g) Het groepswonen binnen kleinschalig genormaliseerd wonen zet de ruimtelijke omgeving actief in als bron van ondersteuning, complementair aan de sociale zorg, ondersteuning en begeleiding. Bij een nieuwbouw worden de woningen gebouwd volgens de principes van dementievriendelijke architectuur.

h) De woonvorm is geïntegreerd in een regionaal woonzorgcontinuüm voor mensen met dementie. Er is een aantoonbare samenwerking met het regionaal expertisecentrum dementie, een ziekenhuis, de lokale thuiszorg- en welzijnsdiensten. 

Bovenstaande figuur geeft de focus weer van ons organisatiemodel en is gebaseerd op de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie, waar cliënten, familieleden en mantelzorgers en medewerkers in een permanent overlegmodel met elkaar het beleid van de instelling uitzetten volgens de noden die impliciet of expliciet geformuleerd worden.
De presentieteams vormen de focus van ons dagelijks handelen. Zij worden omringd en ondersteund door diverse andere teams die in service staan van hun core-business.